Contacte
Política de protecció de dades
Qui és el responsable del tractament de les teves dades?
www.etericresidencial.com és un domini a Internet utilitzat per ASG HOMES PROPCORP, S.L.O., per a la promoció i comercialització dels seus productes, S.L. essent aquesta societat la responsable del tractament de les dades, amb domicili social a Madrid, c/ Nanclares d’Oca, 1B 28022, telèfon 91 737 87 35, correu electrònic info@asg-homes.com i titular de CIF número B-87603346. Es troba inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al volum 34.950, foli 1, secció 8ª, full M-628.592, inscripció 1ª.

 

A l’efecte de la nostra política de protecció de dades el correu electrònic de contacte és:
info@asg-homes.com.

 

 

 

Quin tipus de dades tenim sobre tu i com les hem obtingut?

 

Les categories de dades personals que ASG HOMES PROPCORP, S.L.O. tracta sobre els seus clients i proveïdors són:

 

Les dades identificatives, les seves adreces postals o electròniques, informació comercial i dades econòmiques i de transaccions, dades professionals i dades de compliment normatiu de PBCiFT.

 

Totes les dades indicades s’han obtingut o bé directament de tu mitjançant l’enviament d’un formulari de contacte o bé a través de la presentació d’una oferta comercial, proposta contractual, o mitjançant la teva empresa en facilitar-nos les dades d’identificació i altra informació necessària per dur a terme l’objecte de la relació contractual corresponent entre les parts. Serà una obligació teva o de la teva empresa facilitar-nos les dades actualitzades en cas de modificació.

 

 

Amb quina finalitat tractem les teves dades?

ASG HOMES PROPCORP, S.L.O. tractem les dades que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar diferents activitats relacionades amb vendes, serveis postvenda, gestió de proveïdors, qualitat de serveis, etc. D’aquesta manera, utilitzarem les teves dades per dur a terme algunes de les accions següents:

 

Enviament de la informació que ens sol·licitin mitjançant el formulari de contacte de la nostra pàgina web o qualsevol altre mitjà de contacte amb la nostra empresa, proporcionar tant als clients potencials com als nostres clients ofertes de productes i serveis del seu interès, dur a terme la gestió administrativa, fiscal i comptable dels nostres clients i/o proveïdors, realitzar les gestions necessàries per al compliment de les obligacions de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme, dur a terme la gestió dels drets dels interessats en matèria de protecció de dades gestions relatives a la contractació amb clients i gestió de relacions, publicitat i màrqueting amb clients i clients potencials.

 

No elaborarem perfils comercials basant-nos en la informació facilitada i, en conseqüència, tampoc no prendrem decisions automatitzades sobre tu basant-nos en un perfil comercial.

 

Quant temps conservarem les teves dades?
Les dades personals relatives a persones físiques vinculades a clients potencials, clients i proveïdors que ASG HOMES PROPCORP, S.L.O. recopili mitjançant els diferents formularis de contacte i/o recollida d’informació es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat. Les dades proporcionades pels nostres clients i proveïdors es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil entre les parts respectant en qualsevol cas els terminis mínims legals de conservació segons la matèria.

 

En qualsevol cas, ASG HOMES PROPCORP, S.L.O. guardarà les teves dades personals durant el període de temps que sigui raonablement necessari tenint en compte les nostres necessitats de donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, realitzar millores, activar nous serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. Això significa que podem conservar les teves dades personals durant un període de temps raonable fins i tot després que hagi deixat d’utilitzar els nostres productes o que hagi deixat d’utilitzar aquesta pàgina web. Després d’aquest període, s’eliminaran les teves dades personals de tots els sistemes d’ETERIC RESIDENCIAL.

Quina és la base de legitimació per al tractament de les teves dades?
Segons el tipus de tractament de dades, et resumim, a continuació, la base de legitimació d’aquest tractament.

 

Quan el tractament de dades es refereix a la gestió comptable o la gestió de facturació amb clients i/o proveïdors, la base de legitimació és el manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts.

 

Quan el tractament de dades es refereix a la gestió fiscal, com pot ser l’aplicació de retencions, bonificacions, etc., la base de la legitimació és el manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts i el compliment de les obligacions legals.

 

Quan el tractament de dades es refereix a gestions administratives, com ara, la gestió de logística, magatzem, lliuraments al client, recepció de mercaderies, etc., la base de legitimació és el manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts i el compliment de les obligacions legals.

 

Quan el tractament de dades es refereix a gestions administratives, com ara, la gestió de logística, magatzem, lliuraments al client, recepció de mercaderies, etc., la base de legitimació és el manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts.

 

Quan el tractament de dades es refereix al màrqueting, es realitzen accions comercials sobre els nostres productes o serveis dirigides als nostres clients o aquelles persones que ens han sol·licitat informació relativa en el passat incloent-hi la realització d’enquestes de satisfacció als nostres clients. En aquests casos la base de legitimació són el consentiment lliure i inequívoc del mateix interessat (clients potencials) i li fem constar que la retirada d’aquest consentiment en cap cas no pot condicionar l’execució del contracte que hi hagués entre les parts; i l’interès legítim de la companyia sobre la promoció i comercialització de productes o serveis similars als obtinguts o sol·licitats per les persones interessades en el passat.

 

Quan el tractament de dades es refereix a la gestió de la prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme, la base de la legitimació són el consentiment lliure i inequívoc del mateix interessat i l’obligació legal conforme a la legislació vigent en matèria de PBCiFT.

 

Quan el tractament de dades es refereix a la gestió dels drets dels interessats en matèria de protecció de dades la base de legitimació és l’obligació legal conforme a la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

 

Quan el tractament de dades es refereix a la contractació amb clients la base de legitimació és la de l’elaboració del contracte privat de compravenda i escriptura posterior que vincularà totes dues parts.

 

Quan el tractament de dades es refereix a la gestió de relacions, publicitat i màrqueting per part dels encarregats del tractament de dades amb clients i clients potencials, la base de legitimació són l’interès legítim de l’encarregat del tractament i el consentiment exprés de l’interessat.

 

Quant a la base de legitimació referenciada, estàs obligat a facilitar les dades personals; en el cas que no faciliti les teves dades de caràcter personal no es podrà executar el teu contracte, complir les obligacions legals o derivades dels poders públics.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?
ASG HOMES PROPCORP, S.L.O. com a responsable del tractament de dades, comunicarà a tercers amb els quals ha signat contractes de proveïdor de serveis aquestes dades proporcionades, anomenats tercers, els quals duran a terme tractaments com a encarregats de tractament, realitzaran la seva funció de forma regulada en els contractes signats amb ASG HOMES PROPCORP, S.L.O. on constarà per escrit que l’encarregat del tractament només tractarà les dades conforme a les instruccions donades pel responsable del tractament, el qual no les aplicarà o utilitzarà amb una fi diferent de la que figuri en aquest contracte, ni les comunicarà, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones. Mai no compartirà les dades personals amb cap empresa tercera que pretengui utilitzar-los en les seves accions de màrqueting directe, excepte en el cas que ens hagi autoritzat expressament a fer-ho.

 

L’informem que podem facilitar les seves dades personals a organismes de l’Administració Pública i autoritats competents en aquells casos que ASG HOMES PROPCORP, S.L.O. rebi un requeriment legal per part d’aquestes autoritats o en els casos en què, actuant de bona fe, considerem que aquesta acció és raonablement necessària per complir amb un procés judicial; per contestar qualsevol reclamació o demanda jurídica; o per protegir els drets d’ASG HOMES PROPCORP, S.L.O. o els seus clients i el públic en general.

 

Així mateix, es poden comunicar les seves dades al SEPBLAC o a l’Administració Pública per obligació legal conforme a la normativa vigent en matèria de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.

 

No es realitzaran transferències internacionals de dades.

 

ASG HOMES PROPCORP, S.L.O. pot proporcionar les seves dades personals a terceres persones (ex. proveïdors de serveis d’Internet que ens ajuden a administrar la nostra pàgina web o dur a terme els serveis contractats, empreses de suport i manteniment informàtic, empreses de logística, gestories i assessorament fiscal i comptable, etc.). En qualsevol cas, aquestes terceres persones han de mantenir, en tot moment, els mateixos nivells de seguretat que ASG HOMES PROPCORP, S.L.O. en relació amb les seves dades personals i, quan calgui, estaran vinculades per compromisos legals per tal de guardar les seves dades personals de manera privada i segura, i per tal d’utilitzar únicament la informació seguint instruccions específiques d’ASG HOMES PROPCORP, S.L.O.

 

Així mateix, t’informem que excepte obligació legal o consentiment exprés per la seva part, ASG HOMES PROPCORP, S.L.O. no cedirà les seves dades a terceres persones.

 

Igualment, s’informa l’usuari que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació o supressió de dades esmentats, així com disposar d’altres drets reconeguts en el present document i regulats en el Reglament 2016/679 de la UE, notificant-ho a ASG HOMES PROPCORP, S.L.O. a info@asg-homes.com. D’altra banda, d’acord amb el que es disposa en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic, ASG HOMES PROPCORP, S.L.O. es compromet a no enviar publicitat a través del correu electrònic sense haver recaptat abans l’autorització expressa del destinatari. L’usuari es podrà oposar a l’enviament de publicitat marcant la casella corresponent.

Mesures de seguretat
Les dades personals comunicades per l’usuari a ASG HOMES PROPCORP, S.L.O. es poden emmagatzemar en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals li correspon en exclusiva, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en elles d’acord amb el que s’estableix en la normativa vigent en protecció de dades.
Tractament de dades de menors
Per al tractament de dades de menors de 14 anys aquesta recollida de dades es realitzarà sempre amb el consentiment exprés dels pares o tutors legals.
Modificacions de la nostra Política de Protecció de Dades i de Privacitat
Ocasionalment, ASG HOMES PROPCORP, S.L.O. podrà realitzar modificacions i correccions en aquest apartat de Política de Protecció de Dades per a usuaris, clients i proveïdors. Si us plau, comprova aquest apartat regularment per consultar els canvis que puguin haver existit i de quina manera et poden afectar.
Per què cal acceptar està Política de Protecció de Dades i de Privacitat?
Amb l’enviament deliberat de les teves dades personals mitjançant els nostres mitjans de contacte i/o amb l’inici de la relació mercantil amb la nostra empresa considerem que reconeixes i acceptes el tractament de les teves dades personals, tal com es descriu en la present política. Aquesta informació personal només s’utilitzarà per a les finalitats per a les quals ens l’has facilitat o quan determinades normatives nacionals o regionals ens habilitin per fer-ho.

 

En qualsevol cas, t’hem d’advertir que una negativa per la teva banda per facilitar-nos determinades dades sol·licitades podria obstaculitzar el desenvolupament de la relació contractual entre les parts amb possibles conseqüències serioses en el moment de prestar les diverses prestacions previstes dins del contracte mercantil celebrat amb la part contractant.

 

Si tens qualsevol pregunta en relació amb aquest apartat de Política de Protecció de Dades per als clients potencials, clients i proveïdors d’ASG HOMES PROPCORP, S.L.O., si us plau, posa’t en contacte amb l’empresa mitjançant l’adreça de correu electrònic facilitada i estarem encantats d’atendre’t i donar resposta a les qüestions addicionals que ens vulguis plantejar.

Legislació aplicable
Aquestes condicions es regiran en tot moment pel que es disposa en la legislació espanyola i europea en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de privacitat.